1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Lavida Fashion.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

LAVIDA BV
Grote Markt 13
3300 Tienen, België

Email: [email protected]
Ondernemingsnummer: BE0794162160
Naam zaakvoerder: Lavida Houblon

2 BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Lavida Fashion bevestigt de bestelling altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingse-mail is verstuurd, is de koopovereenkomst nog niet definitief tot stand gekomen.

De orderbevestiging die de klant ontvangt wanneer hij een bestelling plaatst is slechts een bevestiging dat Lavida Fashion de bestelling goed ontvangen heeft. Lavida Fashion behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen (grote bestellingen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders).

3 AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.


De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient
de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk
te melden via [email protected]
Indien dit niet tijdig (binnen 14 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.


Onze aansprakelijkheid geldt niet indien:
- De klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
- De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

4 HERROEPINGSRECHT

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Tijdens deze periode van 14 kalenderdagen mag de klant het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om de goederen te inspecteren. Het gekochte goed moet in zijn oorspronkelijke staat worden teruggezonden.

Voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Lavida Fashion op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen via e-mail ([email protected]). Vervolgens vult de klant het retourformulier, dat bij de bestelling werd geleverd, volledig in. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld terugzenden aan Lavida Fashion (adres: Grote Markt 13 3300 Tienen). De Klant mag desgewenst de goederen ook persoonlijk overhandigen in de fysieke winkel (Grote Markt 13 3300 Tienen) aan Lavida Houblon. Retourzendingen moeten binnen 14 kalenderdagen nadat jij je pakketje hebt ontvangen terug bij ons zijn, anders is je retourtje helaas te laat. Je retourtje wordt dan teruggestuurd naar jou. 

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lavida Fashion zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren (onverwijderde etiketten), gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Lavida Fashion alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lavida Fashion op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lavida Fashion wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Lavida Fashion geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Lavida Fashion betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

- de levering van goederen waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

- de levering of verstrekking van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lavida Fashion geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

- de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde gepersonaliseerde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

- goederen in solden

Het risico en bewijslast van tijdige uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht ligt bij de klant.

5 BETALING

De volledige betaling van de bestelling gebeurt op het moment van bestelling en gebeurt uitsluitend door de betaalmiddelen voorgesteld op de website van Lavida Fashion. Indien Lavida Fashion vaststelt dat de door de klant bestelde producten niet in voorraad zijn op het moment van bestelling, wordt de levering automatisch uitgesteld en brengt Lavida Fashion de klant hiervan op de hoogte.

In het uitzonderlijke geval dat de bestelling door Lavida Fashion niet aanvaard wordt en de betaling reeds werd uitgevoerd, wordt het door de Klant betaalde bedrag aan de Klant teruggestort.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express)
- via debetkaart (Bancontact, Maestro, Payconiq)

Lavida Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

6 UITVOERING / VERZENDING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het
afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling. De verzending gebeurt binnen 1-3 werkdagen via Bpost.
Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €5,00 aangerekend. Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden. 

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij ons toekomt. 

Lavida Fashion voorziet gratis levering in héél België vanaf een bestelling van 75,00 EURO incl. BTW.

De levering gebeurt door Bpost, naamloze vennootschap van publiek recht.
Hoofdzetel: Muntcentrum, 1000 Brussel, Belgie
Tel: +32 2 201 11 11 ; email: [email protected]
BTW BE0214.596.464 - https://www.bpost.be
Standaard kosten van de levering (verzending en verpakking):
Belgie: 6,50 EURO
Nederland: 7,50 EURO

(Dit zijn de tarieven van Bpost die elk moment door hen kunnen worden aangepast.)

De klant ontvangt een track&trace code via e-mail zodat hij de status van de levering kan opvolgen.

De klant kan het aangekochte artikel in de winkel (Grote Markt 13 3300 Tienen) komen afhalen desgewenst (zonder verzendingskosten).

7 GARANTIE 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant-consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De consument-Klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt Lavida Fashion zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen.

Defecten die niet onder de garantie vallen:

- Normale slijtage van zolen, hakken en kleding

- Afslijting tip bij schoenen door normale slijtage van buitenaf

- Hielbeschadiging

- Gebreken veroorzaakt door verkeerd of intensief gebruik

- Gebreken veroorzaakt door overmatige transpiratie

- Kleurafgave en/of verkleuring van schoenen en kleding

- Pillen van kleding of schoenen (toename van pluizen)

- Gebreken ontstaan door wassen of drogen

- Slijtage aan badkleding

- Gebreken ontstaan door externe invloeden (wrijving, scherpe voorwerpen, chemicaliën, etc.)

- Gebreken aan water- en winddichtheid van schoeisel of kleding, tenzij anders vermeld in de productomschrijving in onze webshop

- Artikelen die lichamelijke ongemakken veroorzaken vanwege het model, bijvoorbeeld zweten of blaren

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Lavida Fashion en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen. De Klant mag het artikel ook zelf naar de winkel brengen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lavida Fashion zo snel mogelijk schriftelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de kleding of accessoires worden aanvaard indien het betreffend kledingstuk of accessoire getoond wordt aan Lavida Fashion en indien deze klacht door Lavida Fashion gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de Klant recht hebben op een gratis nieuw kledingstuk of accessoire van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De items die worden teruggestuurd dienen ongedragen/ongebruikt te zijn, kleding die gewassen is of vlekken vertoond (vb: make-up) wordt geweigerd. Er is geen garantie op batterijen en op verkleuring van sieraden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

8 GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

9 BINDING

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend.